Zgłoś pomysł

Kwiecień 7, 2016

Zgłoszenie Innowacji

 

 

oo
 
Formularz zgłoszeniowy w postępowaniu kwalifikacyjnym do etapu Preinkubacji Pomysłów w ramach konkursu Time To Business

Nazwa innowacji:
Nr identyfikacyjny Pomysłu: Partner inicjujący:
DANE POMYSŁODAWCY
Imię: Nazwisko:
PESEL: Płeć
Ulica: Kod pocztowy:
Miejscowość: Województwo:
Telefon: e-mail:
Zwięzły opis koncepcji biznesowej


Opis odbiorców produktu/usługi


Opis konkurencji (czy istnieją podobne produkty/usługi w kraju lub zagranicą). Stopień wykorzystania (dyfuzja) technologii objętej Pomysłem. Bariery wejścia związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej objętej Pomysłem.


Nakłady inwestycyjne i wstępne dane finansowe:
– szacowana wysokość początkowych nakładów inwestycyjnych i opis przeznaczenia finansowania
– prognozowane przychody i koszty funkcjonowania.


Stopień zaawansowania prac (przeprowadzone dotychczas badania, pomysł/idea, działający model fizyczny, prototyp, gotowy do wejścia na rynek, gotowa koncepcja biznesowa, produkt/usługa gotowa do komercjalizacji).


Prawa własności intelektualnej do technologii (zarejestrowane patenty, złożony wniosek patentowy, zarejestrowane wzory przemysłowe, stworzony prototyp, itp.) lub planowane działania w tym zakresie


Wysokość ewentualnego wkładu własnego oraz jego forma (know-how, ruchomości, nieruchomości, gotówka, inne).


Krotki opis Pomysłodawcy (ewentualnie zespołu w przypadku gdy Pomysłodawca reprezentuje grupę roboczą), z uwzględnieniem doświadczenia w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa.
Forma wsparcia oczekiwanego przez Pomysłodawcę (szkolenia, doradztwo, badania, projekty pilotażowe, infrastruktura, kapitał, inne).


Inne informacje istotne z punktu widzenia Pomysłodawcy.


Oświadczam, iż zapoznałem się z „Regulaminem konkursu Time To Business” oraz w pełni akceptuję ww. Regulamin.
Oświadczam, iż opisany powyżej Pomysł nie jest objęty postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualne przez inny podmiot/y lub osobę/y.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym w ramach Inkubatora Innowacji Science2Business, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.).